کمترین: 
4877
بیشترین: 
4933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4908
زمان: 
11/24 19:40
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4908 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:10","price":4877},{"date":"1396/11/24 11:20","price":4885},{"date":"1396/11/24 11:40","price":4913},{"date":"1396/11/24 11:50","price":4918},{"date":"1396/11/24 12:00","price":4928},{"date":"1396/11/24 12:40","price":4911},{"date":"1396/11/24 13:00","price":4933},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4923},{"date":"1396/11/24 13:50","price":4924},{"date":"1396/11/24 14:00","price":4923},{"date":"1396/11/24 14:10","price":4915},{"date":"1396/11/24 14:20","price":4901},{"date":"1396/11/24 14:30","price":4908},{"date":"1396/11/24 14:40","price":4913},{"date":"1396/11/24 14:50","price":4918},{"date":"1396/11/24 15:00","price":4926},{"date":"1396/11/24 15:10","price":4927},{"date":"1396/11/24 15:20","price":4920},{"date":"1396/11/24 15:30","price":4928},{"date":"1396/11/24 16:00","price":4930},{"date":"1396/11/24 16:20","price":4928},{"date":"1396/11/24 16:30","price":4925},{"date":"1396/11/24 16:40","price":4916},{"date":"1396/11/24 16:50","price":4914},{"date":"1396/11/24 17:00","price":4913},{"date":"1396/11/24 17:10","price":4911},{"date":"1396/11/24 17:20","price":4914},{"date":"1396/11/24 17:30","price":4903},{"date":"1396/11/24 17:40","price":4905},{"date":"1396/11/24 17:50","price":4904},{"date":"1396/11/24 18:00","price":4906},{"date":"1396/11/24 18:10","price":4905},{"date":"1396/11/24 18:20","price":4904},{"date":"1396/11/24 18:40","price":4905},{"date":"1396/11/24 18:50","price":4904},{"date":"1396/11/24 19:00","price":4905},{"date":"1396/11/24 19:30","price":4907},{"date":"1396/11/24 19:40","price":4908}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399