کمترین: 
4835
بیشترین: 
4890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4849
زمان: 
11/24 20:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:10","price":4875},{"date":"1396/11/24 11:20","price":4870},{"date":"1396/11/24 11:40","price":4890},{"date":"1396/11/24 11:50","price":4883},{"date":"1396/11/24 12:40","price":4856},{"date":"1396/11/24 13:00","price":4878},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4850},{"date":"1396/11/24 13:50","price":4864},{"date":"1396/11/24 14:10","price":4858},{"date":"1396/11/24 14:20","price":4861},{"date":"1396/11/24 14:30","price":4874},{"date":"1396/11/24 14:40","price":4884},{"date":"1396/11/24 14:50","price":4877},{"date":"1396/11/24 15:00","price":4880},{"date":"1396/11/24 15:10","price":4869},{"date":"1396/11/24 15:20","price":4868},{"date":"1396/11/24 15:30","price":4870},{"date":"1396/11/24 15:40","price":4867},{"date":"1396/11/24 15:50","price":4877},{"date":"1396/11/24 16:00","price":4873},{"date":"1396/11/24 16:10","price":4876},{"date":"1396/11/24 16:20","price":4869},{"date":"1396/11/24 16:30","price":4875},{"date":"1396/11/24 16:40","price":4876},{"date":"1396/11/24 16:50","price":4877},{"date":"1396/11/24 17:00","price":4876},{"date":"1396/11/24 17:10","price":4875},{"date":"1396/11/24 17:20","price":4840},{"date":"1396/11/24 17:40","price":4847},{"date":"1396/11/24 17:50","price":4845},{"date":"1396/11/24 18:00","price":4852},{"date":"1396/11/24 18:10","price":4844},{"date":"1396/11/24 18:20","price":4836},{"date":"1396/11/24 18:30","price":4840},{"date":"1396/11/24 18:40","price":4835},{"date":"1396/11/24 18:50","price":4840},{"date":"1396/11/24 19:00","price":4843},{"date":"1396/11/24 19:10","price":4844},{"date":"1396/11/24 19:20","price":4850},{"date":"1396/11/24 19:30","price":4853},{"date":"1396/11/24 19:40","price":4855},{"date":"1396/11/24 20:00","price":4850},{"date":"1396/11/24 20:10","price":4849}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399