کمترین: 
4849
بیشترین: 
4933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4864
زمان: 
11/24 20:00
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:10","price":4869},{"date":"1396/11/24 11:20","price":4887},{"date":"1396/11/24 11:40","price":4895},{"date":"1396/11/24 11:50","price":4910},{"date":"1396/11/24 12:00","price":4907},{"date":"1396/11/24 12:40","price":4892},{"date":"1396/11/24 13:00","price":4933},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4931},{"date":"1396/11/24 13:50","price":4898},{"date":"1396/11/24 14:00","price":4923},{"date":"1396/11/24 14:10","price":4889},{"date":"1396/11/24 14:20","price":4901},{"date":"1396/11/24 14:30","price":4908},{"date":"1396/11/24 14:40","price":4913},{"date":"1396/11/24 14:50","price":4918},{"date":"1396/11/24 15:00","price":4926},{"date":"1396/11/24 15:10","price":4927},{"date":"1396/11/24 15:20","price":4893},{"date":"1396/11/24 15:30","price":4902},{"date":"1396/11/24 15:40","price":4880},{"date":"1396/11/24 15:50","price":4884},{"date":"1396/11/24 16:00","price":4882},{"date":"1396/11/24 16:10","price":4880},{"date":"1396/11/24 16:20","price":4903},{"date":"1396/11/24 16:30","price":4925},{"date":"1396/11/24 16:40","price":4899},{"date":"1396/11/24 16:50","price":4914},{"date":"1396/11/24 17:00","price":4899},{"date":"1396/11/24 17:10","price":4881},{"date":"1396/11/24 17:20","price":4882},{"date":"1396/11/24 17:30","price":4883},{"date":"1396/11/24 17:40","price":4859},{"date":"1396/11/24 17:50","price":4858},{"date":"1396/11/24 18:00","price":4884},{"date":"1396/11/24 18:10","price":4880},{"date":"1396/11/24 18:20","price":4879},{"date":"1396/11/24 18:30","price":4849},{"date":"1396/11/24 18:40","price":4876},{"date":"1396/11/24 18:50","price":4849},{"date":"1396/11/24 19:10","price":4876},{"date":"1396/11/24 19:20","price":4905},{"date":"1396/11/24 19:30","price":4858},{"date":"1396/11/24 19:40","price":4863},{"date":"1396/11/24 20:00","price":4864}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399