کمترین: 
4834
بیشترین: 
4890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4848
زمان: 
11/24 20:10
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4848 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:10","price":4885},{"date":"1396/11/24 11:20","price":4882},{"date":"1396/11/24 11:40","price":4890},{"date":"1396/11/24 11:50","price":4885},{"date":"1396/11/24 12:00","price":4883},{"date":"1396/11/24 12:40","price":4859},{"date":"1396/11/24 13:00","price":4869},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4848},{"date":"1396/11/24 13:50","price":4859},{"date":"1396/11/24 14:00","price":4865},{"date":"1396/11/24 14:10","price":4859},{"date":"1396/11/24 14:20","price":4863},{"date":"1396/11/24 14:30","price":4876},{"date":"1396/11/24 14:40","price":4886},{"date":"1396/11/24 14:50","price":4890},{"date":"1396/11/24 15:00","price":4881},{"date":"1396/11/24 15:10","price":4868},{"date":"1396/11/24 15:20","price":4869},{"date":"1396/11/24 15:30","price":4870},{"date":"1396/11/24 15:40","price":4869},{"date":"1396/11/24 15:50","price":4873},{"date":"1396/11/24 16:00","price":4872},{"date":"1396/11/24 16:10","price":4877},{"date":"1396/11/24 16:20","price":4871},{"date":"1396/11/24 16:30","price":4874},{"date":"1396/11/24 16:40","price":4876},{"date":"1396/11/24 16:50","price":4877},{"date":"1396/11/24 17:10","price":4872},{"date":"1396/11/24 17:20","price":4856},{"date":"1396/11/24 17:30","price":4848},{"date":"1396/11/24 17:40","price":4847},{"date":"1396/11/24 17:50","price":4846},{"date":"1396/11/24 18:00","price":4854},{"date":"1396/11/24 18:10","price":4844},{"date":"1396/11/24 18:20","price":4834},{"date":"1396/11/24 18:30","price":4840},{"date":"1396/11/24 18:40","price":4837},{"date":"1396/11/24 18:50","price":4839},{"date":"1396/11/24 19:00","price":4842},{"date":"1396/11/24 19:10","price":4845},{"date":"1396/11/24 19:30","price":4854},{"date":"1396/11/24 19:40","price":4855},{"date":"1396/11/24 19:50","price":4856},{"date":"1396/11/24 20:00","price":4851},{"date":"1396/11/24 20:10","price":4848}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398