کمترین: 
4864
بیشترین: 
4909
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4877
زمان: 
11/24 20:00
قیمت دلار امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:10","price":4864},{"date":"1396/11/24 11:20","price":4870},{"date":"1396/11/24 11:40","price":4908},{"date":"1396/11/24 11:50","price":4909},{"date":"1396/11/24 12:00","price":4907},{"date":"1396/11/24 12:40","price":4878},{"date":"1396/11/24 13:00","price":4907},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4888},{"date":"1396/11/24 13:50","price":4895},{"date":"1396/11/24 14:10","price":4884},{"date":"1396/11/24 14:20","price":4876},{"date":"1396/11/24 14:30","price":4883},{"date":"1396/11/24 14:40","price":4900},{"date":"1396/11/24 14:50","price":4896},{"date":"1396/11/24 15:00","price":4904},{"date":"1396/11/24 15:10","price":4900},{"date":"1396/11/24 15:20","price":4892},{"date":"1396/11/24 15:30","price":4902},{"date":"1396/11/24 15:40","price":4900},{"date":"1396/11/24 15:50","price":4905},{"date":"1396/11/24 16:00","price":4902},{"date":"1396/11/24 16:10","price":4903},{"date":"1396/11/24 16:20","price":4897},{"date":"1396/11/24 16:30","price":4900},{"date":"1396/11/24 16:40","price":4897},{"date":"1396/11/24 17:00","price":4896},{"date":"1396/11/24 17:10","price":4893},{"date":"1396/11/24 17:20","price":4878},{"date":"1396/11/24 17:30","price":4873},{"date":"1396/11/24 17:40","price":4879},{"date":"1396/11/24 17:50","price":4875},{"date":"1396/11/24 18:00","price":4880},{"date":"1396/11/24 18:10","price":4875},{"date":"1396/11/24 18:20","price":4870},{"date":"1396/11/24 18:30","price":4872},{"date":"1396/11/24 18:40","price":4870},{"date":"1396/11/24 18:50","price":4872},{"date":"1396/11/24 19:00","price":4874},{"date":"1396/11/24 19:10","price":4875},{"date":"1396/11/24 19:20","price":4877},{"date":"1396/11/24 19:30","price":4879},{"date":"1396/11/24 19:40","price":4880},{"date":"1396/11/24 20:00","price":4877}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398