کمترین: 
2.562
بیشترین: 
2.632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.594
زمان: 
11/24 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 24 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 2.594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:32","price":2.567},{"date":"1396/11/24 01:00","price":2.562},{"date":"1396/11/24 03:00","price":2.572},{"date":"1396/11/24 03:32","price":2.577},{"date":"1396/11/24 04:00","price":2.578},{"date":"1396/11/24 04:32","price":2.577},{"date":"1396/11/24 05:32","price":2.575},{"date":"1396/11/24 06:00","price":2.578},{"date":"1396/11/24 06:32","price":2.584},{"date":"1396/11/24 08:00","price":2.583},{"date":"1396/11/24 09:00","price":2.587},{"date":"1396/11/24 09:32","price":2.591},{"date":"1396/11/24 10:00","price":2.593},{"date":"1396/11/24 10:32","price":2.586},{"date":"1396/11/24 11:08","price":2.587},{"date":"1396/11/24 12:08","price":2.602},{"date":"1396/11/24 14:08","price":2.606},{"date":"1396/11/24 14:32","price":2.618},{"date":"1396/11/24 15:08","price":2.615},{"date":"1396/11/24 15:32","price":2.607},{"date":"1396/11/24 16:00","price":2.611},{"date":"1396/11/24 16:32","price":2.615},{"date":"1396/11/24 17:00","price":2.614},{"date":"1396/11/24 17:32","price":2.615},{"date":"1396/11/24 18:00","price":2.605},{"date":"1396/11/24 18:32","price":2.623},{"date":"1396/11/24 19:00","price":2.63},{"date":"1396/11/24 19:32","price":2.623},{"date":"1396/11/24 20:00","price":2.628},{"date":"1396/11/24 21:08","price":2.632},{"date":"1396/11/24 21:32","price":2.622},{"date":"1396/11/24 22:00","price":2.623},{"date":"1396/11/24 23:00","price":2.609},{"date":"1396/11/24 23:32","price":2.594}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399