کمترین: 
1.6555
بیشترین: 
1.6925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.685
زمان: 
11/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 1.685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:00","price":1.679},{"date":"1396/11/24 00:32","price":1.6785},{"date":"1396/11/24 01:00","price":1.6795},{"date":"1396/11/24 03:00","price":1.6825},{"date":"1396/11/24 03:32","price":1.6855},{"date":"1396/11/24 04:00","price":1.6845},{"date":"1396/11/24 05:00","price":1.6855},{"date":"1396/11/24 06:00","price":1.6907},{"date":"1396/11/24 06:32","price":1.6905},{"date":"1396/11/24 07:32","price":1.6915},{"date":"1396/11/24 08:32","price":1.6905},{"date":"1396/11/24 09:00","price":1.6895},{"date":"1396/11/24 09:32","price":1.6905},{"date":"1396/11/24 10:00","price":1.6895},{"date":"1396/11/24 10:32","price":1.6896},{"date":"1396/11/24 11:08","price":1.6899},{"date":"1396/11/24 12:08","price":1.6925},{"date":"1396/11/24 14:08","price":1.6665},{"date":"1396/11/24 14:32","price":1.6782},{"date":"1396/11/24 15:08","price":1.6785},{"date":"1396/11/24 15:32","price":1.6674},{"date":"1396/11/24 16:00","price":1.6705},{"date":"1396/11/24 16:32","price":1.6741},{"date":"1396/11/24 17:00","price":1.6643},{"date":"1396/11/24 17:32","price":1.6665},{"date":"1396/11/24 18:00","price":1.6575},{"date":"1396/11/24 18:32","price":1.6555},{"date":"1396/11/24 19:00","price":1.665},{"date":"1396/11/24 19:32","price":1.6655},{"date":"1396/11/24 20:00","price":1.6754},{"date":"1396/11/24 21:08","price":1.6837},{"date":"1396/11/24 21:32","price":1.6839},{"date":"1396/11/24 22:00","price":1.6895},{"date":"1396/11/24 23:00","price":1.6886},{"date":"1396/11/24 23:32","price":1.685}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398