کمترین: 
542.25
بیشترین: 
555.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
548
زمان: 
11/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 548 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:00","price":550.63},{"date":"1396/11/24 00:32","price":550.88},{"date":"1396/11/24 01:00","price":550.63},{"date":"1396/11/24 03:00","price":550.88},{"date":"1396/11/24 05:00","price":552.13},{"date":"1396/11/24 05:32","price":552.38},{"date":"1396/11/24 06:00","price":553.63},{"date":"1396/11/24 06:32","price":553.88},{"date":"1396/11/24 07:32","price":554.38},{"date":"1396/11/24 08:00","price":553.88},{"date":"1396/11/24 09:00","price":553.63},{"date":"1396/11/24 11:08","price":553.88},{"date":"1396/11/24 12:08","price":555.13},{"date":"1396/11/24 14:08","price":548.38},{"date":"1396/11/24 14:32","price":551.88},{"date":"1396/11/24 15:32","price":548.5},{"date":"1396/11/24 16:00","price":549.63},{"date":"1396/11/24 16:32","price":549.13},{"date":"1396/11/24 17:00","price":547.63},{"date":"1396/11/24 17:32","price":547.88},{"date":"1396/11/24 18:00","price":545.88},{"date":"1396/11/24 18:32","price":542.25},{"date":"1396/11/24 19:00","price":544.88},{"date":"1396/11/24 19:32","price":544.5},{"date":"1396/11/24 20:00","price":546.63},{"date":"1396/11/24 21:08","price":546.88},{"date":"1396/11/24 21:32","price":548.25},{"date":"1396/11/24 22:00","price":549.13},{"date":"1396/11/24 23:00","price":548.63},{"date":"1396/11/24 23:32","price":548}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399