کمترین: 
1.8233
بیشترین: 
1.8534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8372
زمان: 
11/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 1.8372 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:00","price":1.8433},{"date":"1396/11/24 00:32","price":1.8418},{"date":"1396/11/24 01:00","price":1.8415},{"date":"1396/11/24 01:32","price":1.8423},{"date":"1396/11/24 03:00","price":1.8445},{"date":"1396/11/24 03:32","price":1.8469},{"date":"1396/11/24 04:00","price":1.8458},{"date":"1396/11/24 04:32","price":1.8466},{"date":"1396/11/24 05:00","price":1.8461},{"date":"1396/11/24 05:32","price":1.8493},{"date":"1396/11/24 06:00","price":1.852},{"date":"1396/11/24 06:32","price":1.851},{"date":"1396/11/24 07:08","price":1.8534},{"date":"1396/11/24 07:32","price":1.8518},{"date":"1396/11/24 08:00","price":1.8516},{"date":"1396/11/24 08:32","price":1.8515},{"date":"1396/11/24 09:00","price":1.8511},{"date":"1396/11/24 09:32","price":1.8506},{"date":"1396/11/24 10:00","price":1.8513},{"date":"1396/11/24 10:32","price":1.8506},{"date":"1396/11/24 11:08","price":1.8527},{"date":"1396/11/24 12:08","price":1.8495},{"date":"1396/11/24 12:32","price":1.8524},{"date":"1396/11/24 13:00","price":1.8431},{"date":"1396/11/24 14:08","price":1.8413},{"date":"1396/11/24 14:32","price":1.8477},{"date":"1396/11/24 15:08","price":1.8435},{"date":"1396/11/24 15:32","price":1.8378},{"date":"1396/11/24 16:00","price":1.8394},{"date":"1396/11/24 16:32","price":1.8397},{"date":"1396/11/24 17:00","price":1.8349},{"date":"1396/11/24 17:32","price":1.8262},{"date":"1396/11/24 18:00","price":1.8275},{"date":"1396/11/24 18:32","price":1.8233},{"date":"1396/11/24 19:00","price":1.8338},{"date":"1396/11/24 19:32","price":1.8299},{"date":"1396/11/24 20:00","price":1.8338},{"date":"1396/11/24 21:08","price":1.8341},{"date":"1396/11/24 21:32","price":1.836},{"date":"1396/11/24 22:00","price":1.8404},{"date":"1396/11/24 22:32","price":1.8357},{"date":"1396/11/24 23:00","price":1.8385},{"date":"1396/11/24 23:32","price":1.8372}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399