کمترین: 
61.8
بیشترین: 
63.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.74
زمان: 
11/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 62.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:00","price":62.69},{"date":"1396/11/24 00:32","price":62.67},{"date":"1396/11/24 01:00","price":62.64},{"date":"1396/11/24 03:00","price":62.65},{"date":"1396/11/24 05:00","price":62.78},{"date":"1396/11/24 05:32","price":62.82},{"date":"1396/11/24 06:00","price":63.06},{"date":"1396/11/24 06:32","price":63},{"date":"1396/11/24 07:32","price":63.05},{"date":"1396/11/24 08:00","price":63},{"date":"1396/11/24 08:32","price":62.98},{"date":"1396/11/24 09:00","price":62.95},{"date":"1396/11/24 09:32","price":62.97},{"date":"1396/11/24 10:00","price":62.95},{"date":"1396/11/24 11:08","price":62.98},{"date":"1396/11/24 12:08","price":63.03},{"date":"1396/11/24 14:08","price":62.33},{"date":"1396/11/24 14:32","price":62.83},{"date":"1396/11/24 15:08","price":62.8},{"date":"1396/11/24 15:32","price":62.45},{"date":"1396/11/24 16:00","price":62.57},{"date":"1396/11/24 16:32","price":62.56},{"date":"1396/11/24 17:00","price":62.34},{"date":"1396/11/24 17:32","price":62.38},{"date":"1396/11/24 18:00","price":62.22},{"date":"1396/11/24 18:32","price":61.8},{"date":"1396/11/24 19:00","price":62.08},{"date":"1396/11/24 19:32","price":62.04},{"date":"1396/11/24 20:00","price":62.33},{"date":"1396/11/24 21:08","price":62.59},{"date":"1396/11/24 21:32","price":62.67},{"date":"1396/11/24 22:00","price":62.81},{"date":"1396/11/24 23:00","price":62.77},{"date":"1396/11/24 23:32","price":62.74}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399