کمترین: 
58.42
بیشترین: 
59.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.16
زمان: 
11/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 59.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:00","price":59.36},{"date":"1396/11/24 00:32","price":59.33},{"date":"1396/11/24 01:00","price":59.3},{"date":"1396/11/24 03:00","price":59.39},{"date":"1396/11/24 03:32","price":59.51},{"date":"1396/11/24 04:00","price":59.45},{"date":"1396/11/24 04:32","price":59.42},{"date":"1396/11/24 05:32","price":59.45},{"date":"1396/11/24 06:00","price":59.69},{"date":"1396/11/24 06:32","price":59.66},{"date":"1396/11/24 07:32","price":59.69},{"date":"1396/11/24 08:00","price":59.63},{"date":"1396/11/24 08:32","price":59.61},{"date":"1396/11/24 09:00","price":59.58},{"date":"1396/11/24 09:32","price":59.62},{"date":"1396/11/24 10:00","price":59.61},{"date":"1396/11/24 10:32","price":59.59},{"date":"1396/11/24 11:08","price":59.62},{"date":"1396/11/24 12:08","price":59.63},{"date":"1396/11/24 14:08","price":58.99},{"date":"1396/11/24 14:32","price":59.41},{"date":"1396/11/24 15:08","price":59.34},{"date":"1396/11/24 15:32","price":58.92},{"date":"1396/11/24 16:00","price":59.14},{"date":"1396/11/24 16:32","price":59.13},{"date":"1396/11/24 17:00","price":58.84},{"date":"1396/11/24 17:32","price":58.94},{"date":"1396/11/24 18:00","price":58.77},{"date":"1396/11/24 18:32","price":58.42},{"date":"1396/11/24 19:00","price":58.66},{"date":"1396/11/24 20:00","price":58.77},{"date":"1396/11/24 21:08","price":59.14},{"date":"1396/11/24 21:32","price":59.19},{"date":"1396/11/24 22:00","price":59.37},{"date":"1396/11/24 23:00","price":59.23},{"date":"1396/11/24 23:32","price":59.16}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399