کمترین: 
8452
بیشترین: 
8904.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8611.9
زمان: 
11/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 8611.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 00:00","price":8803.4},{"date":"1396/11/24 00:30","price":8868.8},{"date":"1396/11/24 01:00","price":8806},{"date":"1396/11/24 04:30","price":8904.1},{"date":"1396/11/24 05:00","price":8807.7},{"date":"1396/11/24 05:30","price":8757.3},{"date":"1396/11/24 06:00","price":8723.6},{"date":"1396/11/24 06:30","price":8706.2},{"date":"1396/11/24 07:30","price":8696.7},{"date":"1396/11/24 08:00","price":8741.5},{"date":"1396/11/24 08:30","price":8635.2},{"date":"1396/11/24 09:00","price":8615.2},{"date":"1396/11/24 10:30","price":8619.9},{"date":"1396/11/24 11:00","price":8705},{"date":"1396/11/24 11:30","price":8710.7},{"date":"1396/11/24 12:00","price":8688.7},{"date":"1396/11/24 12:30","price":8462.9},{"date":"1396/11/24 13:00","price":8469.2},{"date":"1396/11/24 13:30","price":8452},{"date":"1396/11/24 16:30","price":8531},{"date":"1396/11/24 17:00","price":8568},{"date":"1396/11/24 17:30","price":8544.2},{"date":"1396/11/24 18:00","price":8569.4},{"date":"1396/11/24 18:30","price":8617},{"date":"1396/11/24 19:00","price":8524.8},{"date":"1396/11/24 19:30","price":8502},{"date":"1396/11/24 20:00","price":8533.4},{"date":"1396/11/24 22:30","price":8619.9},{"date":"1396/11/24 23:00","price":8583},{"date":"1396/11/24 23:30","price":8611.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399