کمترین: 
4778
بیشترین: 
4855
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4847
زمان: 
11/23 19:50
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 23 بهمن 1396 , 4847 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:30","price":4778},{"date":"1396/11/23 11:40","price":4798},{"date":"1396/11/23 11:50","price":4799},{"date":"1396/11/23 12:00","price":4800},{"date":"1396/11/23 12:10","price":4803},{"date":"1396/11/23 12:20","price":4795},{"date":"1396/11/23 12:30","price":4845},{"date":"1396/11/23 12:40","price":4853},{"date":"1396/11/23 12:50","price":4855},{"date":"1396/11/23 13:00","price":4853},{"date":"1396/11/23 13:10","price":4850},{"date":"1396/11/23 13:30","price":4853},{"date":"1396/11/23 13:40","price":4849},{"date":"1396/11/23 14:00","price":4835},{"date":"1396/11/23 14:10","price":4832},{"date":"1396/11/23 14:20","price":4818},{"date":"1396/11/23 14:40","price":4803},{"date":"1396/11/23 14:50","price":4815},{"date":"1396/11/23 15:00","price":4812},{"date":"1396/11/23 15:10","price":4816},{"date":"1396/11/23 15:20","price":4801},{"date":"1396/11/23 15:40","price":4811},{"date":"1396/11/23 15:50","price":4801},{"date":"1396/11/23 16:00","price":4811},{"date":"1396/11/23 16:10","price":4809},{"date":"1396/11/23 16:20","price":4810},{"date":"1396/11/23 16:30","price":4818},{"date":"1396/11/23 16:40","price":4828},{"date":"1396/11/23 17:10","price":4829},{"date":"1396/11/23 17:20","price":4827},{"date":"1396/11/23 17:40","price":4825},{"date":"1396/11/23 17:50","price":4820},{"date":"1396/11/23 18:00","price":4823},{"date":"1396/11/23 18:10","price":4825},{"date":"1396/11/23 18:20","price":4823},{"date":"1396/11/23 18:30","price":4821},{"date":"1396/11/23 18:50","price":4845},{"date":"1396/11/23 19:40","price":4850},{"date":"1396/11/23 19:50","price":4847}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399