کمترین: 
4829
بیشترین: 
4900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4900
زمان: 
11/23 20:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 4900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:20","price":4829},{"date":"1396/11/23 11:30","price":4832},{"date":"1396/11/23 11:40","price":4839},{"date":"1396/11/23 11:50","price":4841},{"date":"1396/11/23 12:00","price":4847},{"date":"1396/11/23 12:10","price":4849},{"date":"1396/11/23 12:20","price":4850},{"date":"1396/11/23 12:30","price":4857},{"date":"1396/11/23 12:40","price":4863},{"date":"1396/11/23 12:50","price":4864},{"date":"1396/11/23 13:10","price":4862},{"date":"1396/11/23 13:30","price":4863},{"date":"1396/11/23 13:40","price":4861},{"date":"1396/11/23 13:50","price":4862},{"date":"1396/11/23 14:00","price":4860},{"date":"1396/11/23 14:10","price":4859},{"date":"1396/11/23 14:20","price":4853},{"date":"1396/11/23 14:40","price":4850},{"date":"1396/11/23 14:50","price":4849},{"date":"1396/11/23 15:10","price":4851},{"date":"1396/11/23 15:30","price":4854},{"date":"1396/11/23 15:50","price":4860},{"date":"1396/11/23 16:20","price":4861},{"date":"1396/11/23 16:40","price":4868},{"date":"1396/11/23 17:00","price":4866},{"date":"1396/11/23 18:10","price":4875},{"date":"1396/11/23 18:30","price":4878},{"date":"1396/11/23 19:00","price":4884},{"date":"1396/11/23 19:10","price":4838},{"date":"1396/11/23 19:20","price":4889},{"date":"1396/11/23 19:30","price":4898},{"date":"1396/11/23 19:50","price":4899},{"date":"1396/11/23 20:00","price":4900}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399