کمترین: 
4746
بیشترین: 
4853
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4846
زمان: 
11/23 20:10
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 23 بهمن 1396 , 4846 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:20","price":4746},{"date":"1396/11/23 11:30","price":4773},{"date":"1396/11/23 11:50","price":4799},{"date":"1396/11/23 12:00","price":4757},{"date":"1396/11/23 12:10","price":4773},{"date":"1396/11/23 12:20","price":4795},{"date":"1396/11/23 12:30","price":4812},{"date":"1396/11/23 12:40","price":4853},{"date":"1396/11/23 12:50","price":4796},{"date":"1396/11/23 13:00","price":4825},{"date":"1396/11/23 13:10","price":4824},{"date":"1396/11/23 13:40","price":4816},{"date":"1396/11/23 13:50","price":4813},{"date":"1396/11/23 14:00","price":4808},{"date":"1396/11/23 14:10","price":4806},{"date":"1396/11/23 14:20","price":4801},{"date":"1396/11/23 14:40","price":4772},{"date":"1396/11/23 14:50","price":4779},{"date":"1396/11/23 15:00","price":4795},{"date":"1396/11/23 15:10","price":4801},{"date":"1396/11/23 15:20","price":4781},{"date":"1396/11/23 15:30","price":4780},{"date":"1396/11/23 15:40","price":4775},{"date":"1396/11/23 15:50","price":4781},{"date":"1396/11/23 16:00","price":4780},{"date":"1396/11/23 16:10","price":4788},{"date":"1396/11/23 16:20","price":4795},{"date":"1396/11/23 16:30","price":4781},{"date":"1396/11/23 16:40","price":4808},{"date":"1396/11/23 16:50","price":4828},{"date":"1396/11/23 17:00","price":4811},{"date":"1396/11/23 17:10","price":4794},{"date":"1396/11/23 17:20","price":4790},{"date":"1396/11/23 17:30","price":4808},{"date":"1396/11/23 17:40","price":4806},{"date":"1396/11/23 17:50","price":4807},{"date":"1396/11/23 18:00","price":4800},{"date":"1396/11/23 18:10","price":4818},{"date":"1396/11/23 18:20","price":4808},{"date":"1396/11/23 18:30","price":4816},{"date":"1396/11/23 18:40","price":4814},{"date":"1396/11/23 18:50","price":4836},{"date":"1396/11/23 19:00","price":4835},{"date":"1396/11/23 19:10","price":4833},{"date":"1396/11/23 19:20","price":4838},{"date":"1396/11/23 19:30","price":4846},{"date":"1396/11/23 19:40","price":4847},{"date":"1396/11/23 19:50","price":4843},{"date":"1396/11/23 20:10","price":4846}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398