کمترین: 
4739
بیشترین: 
4844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4844
زمان: 
11/23 20:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 23 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 4844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:10","price":4739},{"date":"1396/11/23 11:20","price":4752},{"date":"1396/11/23 11:30","price":4744},{"date":"1396/11/23 11:40","price":4751},{"date":"1396/11/23 11:50","price":4747},{"date":"1396/11/23 12:00","price":4754},{"date":"1396/11/23 12:10","price":4765},{"date":"1396/11/23 12:20","price":4775},{"date":"1396/11/23 12:40","price":4795},{"date":"1396/11/23 12:50","price":4794},{"date":"1396/11/23 13:00","price":4787},{"date":"1396/11/23 13:10","price":4793},{"date":"1396/11/23 13:30","price":4792},{"date":"1396/11/23 13:40","price":4785},{"date":"1396/11/23 14:00","price":4783},{"date":"1396/11/23 14:10","price":4781},{"date":"1396/11/23 14:20","price":4780},{"date":"1396/11/23 14:40","price":4766},{"date":"1396/11/23 14:50","price":4775},{"date":"1396/11/23 15:00","price":4776},{"date":"1396/11/23 15:10","price":4779},{"date":"1396/11/23 15:20","price":4780},{"date":"1396/11/23 15:30","price":4777},{"date":"1396/11/23 15:40","price":4774},{"date":"1396/11/23 15:50","price":4783},{"date":"1396/11/23 16:00","price":4778},{"date":"1396/11/23 16:10","price":4788},{"date":"1396/11/23 16:20","price":4781},{"date":"1396/11/23 16:30","price":4777},{"date":"1396/11/23 16:40","price":4784},{"date":"1396/11/23 16:50","price":4790},{"date":"1396/11/23 17:00","price":4797},{"date":"1396/11/23 17:10","price":4794},{"date":"1396/11/23 17:20","price":4792},{"date":"1396/11/23 17:30","price":4790},{"date":"1396/11/23 17:40","price":4804},{"date":"1396/11/23 17:50","price":4798},{"date":"1396/11/23 18:10","price":4802},{"date":"1396/11/23 18:20","price":4808},{"date":"1396/11/23 18:30","price":4810},{"date":"1396/11/23 18:40","price":4809},{"date":"1396/11/23 18:50","price":4819},{"date":"1396/11/23 19:00","price":4816},{"date":"1396/11/23 19:10","price":4830},{"date":"1396/11/23 19:20","price":4831},{"date":"1396/11/23 19:30","price":4839},{"date":"1396/11/23 19:40","price":4838},{"date":"1396/11/23 19:50","price":4840},{"date":"1396/11/23 20:10","price":4844}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398