قیمت دلار مورخ 23 بهمن 1396

کمترین: 
4734
بیشترین: 
4849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4849
زمان: 
11/23 20:10
قیمت دلار مورخ 23 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 بهمن 1396 , 4849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 11:10","price":4734},{"date":"1396/11/23 11:20","price":4741},{"date":"1396/11/23 11:30","price":4772},{"date":"1396/11/23 11:40","price":4776},{"date":"1396/11/23 11:50","price":4774},{"date":"1396/11/23 12:00","price":4777},{"date":"1396/11/23 12:10","price":4783},{"date":"1396/11/23 12:20","price":4763},{"date":"1396/11/23 12:30","price":4813},{"date":"1396/11/23 12:40","price":4825},{"date":"1396/11/23 13:00","price":4818},{"date":"1396/11/23 13:10","price":4822},{"date":"1396/11/23 13:30","price":4824},{"date":"1396/11/23 13:40","price":4812},{"date":"1396/11/23 13:50","price":4813},{"date":"1396/11/23 14:00","price":4807},{"date":"1396/11/23 14:10","price":4803},{"date":"1396/11/23 14:20","price":4799},{"date":"1396/11/23 14:40","price":4778},{"date":"1396/11/23 14:50","price":4794},{"date":"1396/11/23 15:10","price":4800},{"date":"1396/11/23 15:20","price":4785},{"date":"1396/11/23 15:30","price":4783},{"date":"1396/11/23 15:40","price":4792},{"date":"1396/11/23 15:50","price":4786},{"date":"1396/11/23 16:00","price":4794},{"date":"1396/11/23 16:10","price":4800},{"date":"1396/11/23 16:20","price":4796},{"date":"1396/11/23 16:30","price":4799},{"date":"1396/11/23 16:40","price":4807},{"date":"1396/11/23 16:50","price":4810},{"date":"1396/11/23 17:00","price":4814},{"date":"1396/11/23 17:10","price":4812},{"date":"1396/11/23 17:20","price":4809},{"date":"1396/11/23 17:30","price":4808},{"date":"1396/11/23 17:40","price":4814},{"date":"1396/11/23 17:50","price":4807},{"date":"1396/11/23 18:00","price":4812},{"date":"1396/11/23 18:10","price":4816},{"date":"1396/11/23 18:30","price":4815},{"date":"1396/11/23 18:40","price":4814},{"date":"1396/11/23 18:50","price":4835},{"date":"1396/11/23 19:00","price":4833},{"date":"1396/11/23 19:10","price":4840},{"date":"1396/11/23 19:20","price":4841},{"date":"1396/11/23 19:30","price":4845},{"date":"1396/11/23 19:40","price":4849},{"date":"1396/11/23 19:50","price":4847},{"date":"1396/11/23 20:10","price":4849}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1397