کمترین: 
6039
بیشترین: 
6109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6084
زمان: 
11/23 16:50
قیمت یورو امروز 23 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 بهمن 1396 , 6084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 10:20","price":6052},{"date":"1396/11/23 10:30","price":6047},{"date":"1396/11/23 10:50","price":6039},{"date":"1396/11/23 11:40","price":6044},{"date":"1396/11/23 11:50","price":6060},{"date":"1396/11/23 12:00","price":6059},{"date":"1396/11/23 12:10","price":6060},{"date":"1396/11/23 12:20","price":6063},{"date":"1396/11/23 12:30","price":6065},{"date":"1396/11/23 12:40","price":6073},{"date":"1396/11/23 13:00","price":6090},{"date":"1396/11/23 13:10","price":6109},{"date":"1396/11/23 13:30","price":6104},{"date":"1396/11/23 13:50","price":6097},{"date":"1396/11/23 14:00","price":6094},{"date":"1396/11/23 14:20","price":6089},{"date":"1396/11/23 14:40","price":6099},{"date":"1396/11/23 14:50","price":6097},{"date":"1396/11/23 15:10","price":6089},{"date":"1396/11/23 15:50","price":6082},{"date":"1396/11/23 16:50","price":6084}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399