کمترین: 
549.88
بیشترین: 
564.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
549.88
زمان: 
11/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 549.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 05:08","price":554.13},{"date":"1396/11/23 05:32","price":555},{"date":"1396/11/23 06:00","price":556.63},{"date":"1396/11/23 06:32","price":556.88},{"date":"1396/11/23 07:00","price":557},{"date":"1396/11/23 07:32","price":556.88},{"date":"1396/11/23 08:08","price":557.38},{"date":"1396/11/23 10:32","price":557.63},{"date":"1396/11/23 11:00","price":557.88},{"date":"1396/11/23 11:32","price":558.38},{"date":"1396/11/23 12:08","price":557.88},{"date":"1396/11/23 12:32","price":562.38},{"date":"1396/11/23 13:00","price":564.63},{"date":"1396/11/23 13:32","price":563.38},{"date":"1396/11/23 14:32","price":562.13},{"date":"1396/11/23 15:00","price":561.38},{"date":"1396/11/23 15:32","price":560.38},{"date":"1396/11/23 16:00","price":561.13},{"date":"1396/11/23 16:32","price":559.63},{"date":"1396/11/23 17:00","price":560.63},{"date":"1396/11/23 17:32","price":559.63},{"date":"1396/11/23 18:00","price":556.38},{"date":"1396/11/23 18:32","price":557.63},{"date":"1396/11/23 19:00","price":556.63},{"date":"1396/11/23 21:00","price":556.13},{"date":"1396/11/23 22:00","price":554.63},{"date":"1396/11/23 22:32","price":553.63},{"date":"1396/11/23 23:08","price":554.63},{"date":"1396/11/23 23:32","price":549.88}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399