کمترین: 
62.62
بیشترین: 
64.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.62
زمان: 
11/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 62.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 05:08","price":63.17},{"date":"1396/11/23 05:32","price":63.26},{"date":"1396/11/23 06:00","price":63.5},{"date":"1396/11/23 06:32","price":63.43},{"date":"1396/11/23 07:00","price":63.41},{"date":"1396/11/23 07:32","price":63.35},{"date":"1396/11/23 08:08","price":63.38},{"date":"1396/11/23 09:00","price":63.34},{"date":"1396/11/23 10:32","price":63.38},{"date":"1396/11/23 11:00","price":63.44},{"date":"1396/11/23 11:32","price":63.45},{"date":"1396/11/23 12:08","price":63.36},{"date":"1396/11/23 12:32","price":63.94},{"date":"1396/11/23 13:00","price":64.08},{"date":"1396/11/23 13:32","price":63.92},{"date":"1396/11/23 14:00","price":63.91},{"date":"1396/11/23 14:32","price":63.8},{"date":"1396/11/23 15:00","price":63.7},{"date":"1396/11/23 15:32","price":63.64},{"date":"1396/11/23 16:00","price":63.73},{"date":"1396/11/23 16:32","price":63.59},{"date":"1396/11/23 17:00","price":63.81},{"date":"1396/11/23 17:32","price":63.76},{"date":"1396/11/23 18:00","price":63.41},{"date":"1396/11/23 18:32","price":63.64},{"date":"1396/11/23 19:00","price":63.38},{"date":"1396/11/23 19:32","price":63.23},{"date":"1396/11/23 20:00","price":63.25},{"date":"1396/11/23 21:00","price":63.31},{"date":"1396/11/23 22:00","price":63.16},{"date":"1396/11/23 22:32","price":63.06},{"date":"1396/11/23 23:08","price":63.16},{"date":"1396/11/23 23:32","price":62.62}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398