کمترین: 
2.548
بیشترین: 
2.603
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.562
زمان: 
11/23 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 2.562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 03:00","price":2.571},{"date":"1396/11/23 03:32","price":2.57},{"date":"1396/11/23 04:00","price":2.584},{"date":"1396/11/23 04:32","price":2.59},{"date":"1396/11/23 05:08","price":2.595},{"date":"1396/11/23 05:32","price":2.596},{"date":"1396/11/23 06:00","price":2.603},{"date":"1396/11/23 06:32","price":2.599},{"date":"1396/11/23 07:00","price":2.603},{"date":"1396/11/23 07:32","price":2.59},{"date":"1396/11/23 08:08","price":2.595},{"date":"1396/11/23 09:00","price":2.603},{"date":"1396/11/23 10:32","price":2.582},{"date":"1396/11/23 11:00","price":2.579},{"date":"1396/11/23 11:32","price":2.578},{"date":"1396/11/23 12:08","price":2.571},{"date":"1396/11/23 12:32","price":2.567},{"date":"1396/11/23 13:00","price":2.57},{"date":"1396/11/23 13:32","price":2.569},{"date":"1396/11/23 14:32","price":2.567},{"date":"1396/11/23 15:00","price":2.554},{"date":"1396/11/23 15:32","price":2.564},{"date":"1396/11/23 16:00","price":2.562},{"date":"1396/11/23 16:32","price":2.558},{"date":"1396/11/23 17:00","price":2.566},{"date":"1396/11/23 17:32","price":2.548},{"date":"1396/11/23 18:00","price":2.551},{"date":"1396/11/23 18:32","price":2.579},{"date":"1396/11/23 19:00","price":2.562},{"date":"1396/11/23 20:00","price":2.571},{"date":"1396/11/23 22:00","price":2.569},{"date":"1396/11/23 22:32","price":2.562}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399