کمترین: 
1.6756
بیشترین: 
1.734
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6756
زمان: 
11/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 23 بهمن 1396 , 1.6756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 03:00","price":1.7045},{"date":"1396/11/23 03:32","price":1.7075},{"date":"1396/11/23 04:00","price":1.711},{"date":"1396/11/23 04:32","price":1.7097},{"date":"1396/11/23 05:08","price":1.7115},{"date":"1396/11/23 05:32","price":1.7125},{"date":"1396/11/23 06:00","price":1.7145},{"date":"1396/11/23 06:32","price":1.7155},{"date":"1396/11/23 07:00","price":1.7159},{"date":"1396/11/23 07:32","price":1.7135},{"date":"1396/11/23 08:08","price":1.715},{"date":"1396/11/23 09:00","price":1.7135},{"date":"1396/11/23 10:32","price":1.715},{"date":"1396/11/23 11:00","price":1.7155},{"date":"1396/11/23 11:32","price":1.7145},{"date":"1396/11/23 12:32","price":1.729},{"date":"1396/11/23 13:00","price":1.734},{"date":"1396/11/23 13:32","price":1.7284},{"date":"1396/11/23 14:00","price":1.7275},{"date":"1396/11/23 14:32","price":1.7255},{"date":"1396/11/23 15:00","price":1.7242},{"date":"1396/11/23 15:32","price":1.7235},{"date":"1396/11/23 16:00","price":1.7242},{"date":"1396/11/23 16:32","price":1.72},{"date":"1396/11/23 17:00","price":1.7304},{"date":"1396/11/23 17:32","price":1.7245},{"date":"1396/11/23 18:00","price":1.7086},{"date":"1396/11/23 18:32","price":1.7125},{"date":"1396/11/23 19:00","price":1.7079},{"date":"1396/11/23 19:32","price":1.7035},{"date":"1396/11/23 20:00","price":1.7025},{"date":"1396/11/23 21:00","price":1.705},{"date":"1396/11/23 22:00","price":1.6986},{"date":"1396/11/23 22:32","price":1.6904},{"date":"1396/11/23 23:08","price":1.69},{"date":"1396/11/23 23:32","price":1.6756}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399