کمترین: 
1.8378
بیشترین: 
1.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8378
زمان: 
11/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 1.8378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 03:00","price":1.8484},{"date":"1396/11/23 03:32","price":1.8515},{"date":"1396/11/23 04:00","price":1.8526},{"date":"1396/11/23 04:32","price":1.8585},{"date":"1396/11/23 05:08","price":1.8584},{"date":"1396/11/23 05:32","price":1.8613},{"date":"1396/11/23 06:00","price":1.8658},{"date":"1396/11/23 06:32","price":1.8663},{"date":"1396/11/23 07:00","price":1.8666},{"date":"1396/11/23 07:32","price":1.8667},{"date":"1396/11/23 08:08","price":1.8678},{"date":"1396/11/23 08:32","price":1.8672},{"date":"1396/11/23 09:00","price":1.8657},{"date":"1396/11/23 09:32","price":1.8672},{"date":"1396/11/23 10:00","price":1.8681},{"date":"1396/11/23 10:32","price":1.8687},{"date":"1396/11/23 11:00","price":1.8713},{"date":"1396/11/23 11:32","price":1.8695},{"date":"1396/11/23 12:08","price":1.8703},{"date":"1396/11/23 12:32","price":1.8832},{"date":"1396/11/23 13:00","price":1.89},{"date":"1396/11/23 13:32","price":1.8809},{"date":"1396/11/23 14:00","price":1.8737},{"date":"1396/11/23 14:32","price":1.8827},{"date":"1396/11/23 15:00","price":1.8741},{"date":"1396/11/23 15:32","price":1.875},{"date":"1396/11/23 16:00","price":1.8736},{"date":"1396/11/23 16:32","price":1.8732},{"date":"1396/11/23 17:00","price":1.8762},{"date":"1396/11/23 17:32","price":1.869},{"date":"1396/11/23 18:00","price":1.8565},{"date":"1396/11/23 18:32","price":1.8623},{"date":"1396/11/23 19:00","price":1.8537},{"date":"1396/11/23 19:32","price":1.862},{"date":"1396/11/23 20:00","price":1.856},{"date":"1396/11/23 20:32","price":1.8521},{"date":"1396/11/23 21:00","price":1.8569},{"date":"1396/11/23 21:32","price":1.8529},{"date":"1396/11/23 22:00","price":1.8516},{"date":"1396/11/23 22:32","price":1.8523},{"date":"1396/11/23 23:08","price":1.8454},{"date":"1396/11/23 23:32","price":1.8378}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399