کمترین: 
59.16
بیشترین: 
60.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.26
زمان: 
11/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 بهمن 1396 , 59.26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/23 03:00","price":59.16},{"date":"1396/11/23 03:32","price":59.37},{"date":"1396/11/23 04:00","price":59.48},{"date":"1396/11/23 04:32","price":59.58},{"date":"1396/11/23 05:08","price":59.67},{"date":"1396/11/23 05:32","price":59.74},{"date":"1396/11/23 06:00","price":59.93},{"date":"1396/11/23 06:32","price":59.87},{"date":"1396/11/23 07:00","price":59.89},{"date":"1396/11/23 07:32","price":59.84},{"date":"1396/11/23 08:08","price":59.88},{"date":"1396/11/23 09:00","price":59.84},{"date":"1396/11/23 10:32","price":59.87},{"date":"1396/11/23 11:00","price":59.89},{"date":"1396/11/23 11:32","price":59.95},{"date":"1396/11/23 12:08","price":59.84},{"date":"1396/11/23 12:32","price":60.38},{"date":"1396/11/23 13:00","price":60.45},{"date":"1396/11/23 13:32","price":60.34},{"date":"1396/11/23 14:00","price":60.39},{"date":"1396/11/23 14:32","price":60.3},{"date":"1396/11/23 15:00","price":60.23},{"date":"1396/11/23 15:32","price":60.2},{"date":"1396/11/23 16:00","price":60.23},{"date":"1396/11/23 16:32","price":60.13},{"date":"1396/11/23 17:00","price":60.33},{"date":"1396/11/23 17:32","price":60.3},{"date":"1396/11/23 18:00","price":59.91},{"date":"1396/11/23 18:32","price":60.2},{"date":"1396/11/23 19:00","price":59.95},{"date":"1396/11/23 19:32","price":59.74},{"date":"1396/11/23 20:00","price":59.88},{"date":"1396/11/23 21:00","price":59.94},{"date":"1396/11/23 22:00","price":59.8},{"date":"1396/11/23 22:32","price":59.72},{"date":"1396/11/23 23:08","price":59.83},{"date":"1396/11/23 23:32","price":59.26}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399