کمترین: 
4720
بیشترین: 
4739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4724
زمان: 
11/22 20:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 22 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 4724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 11:10","price":4730},{"date":"1396/11/22 11:20","price":4728},{"date":"1396/11/22 11:30","price":4737},{"date":"1396/11/22 11:40","price":4738},{"date":"1396/11/22 11:50","price":4739},{"date":"1396/11/22 12:00","price":4737},{"date":"1396/11/22 12:20","price":4734},{"date":"1396/11/22 12:40","price":4731},{"date":"1396/11/22 12:50","price":4732},{"date":"1396/11/22 13:00","price":4733},{"date":"1396/11/22 13:30","price":4731},{"date":"1396/11/22 13:40","price":4732},{"date":"1396/11/22 14:10","price":4734},{"date":"1396/11/22 14:40","price":4730},{"date":"1396/11/22 14:50","price":4728},{"date":"1396/11/22 15:00","price":4731},{"date":"1396/11/22 15:20","price":4732},{"date":"1396/11/22 15:30","price":4731},{"date":"1396/11/22 15:40","price":4728},{"date":"1396/11/22 15:50","price":4726},{"date":"1396/11/22 16:10","price":4724},{"date":"1396/11/22 16:20","price":4723},{"date":"1396/11/22 16:40","price":4732},{"date":"1396/11/22 16:50","price":4730},{"date":"1396/11/22 17:00","price":4733},{"date":"1396/11/22 17:10","price":4728},{"date":"1396/11/22 17:20","price":4727},{"date":"1396/11/22 17:50","price":4725},{"date":"1396/11/22 18:00","price":4728},{"date":"1396/11/22 18:10","price":4729},{"date":"1396/11/22 18:20","price":4727},{"date":"1396/11/22 18:40","price":4724},{"date":"1396/11/22 18:50","price":4720},{"date":"1396/11/22 19:00","price":4722},{"date":"1396/11/22 19:10","price":4725},{"date":"1396/11/22 19:20","price":4723},{"date":"1396/11/22 19:40","price":4728},{"date":"1396/11/22 19:50","price":4726},{"date":"1396/11/22 20:00","price":4724}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399