کمترین: 
1542500
بیشترین: 
1554500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1544000
زمان: 
11/22 21:36
قیمت سکه امامی امروز 22 بهمن 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 22 بهمن 1396 , 1544000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/22 10:06","price":1549500},{"date":"1396/11/22 11:30","price":1553000},{"date":"1396/11/22 11:36","price":1554500},{"date":"1396/11/22 11:48","price":1554000},{"date":"1396/11/22 12:06","price":1553500},{"date":"1396/11/22 12:12","price":1552500},{"date":"1396/11/22 12:18","price":1553000},{"date":"1396/11/22 12:24","price":1552500},{"date":"1396/11/22 12:36","price":1551500},{"date":"1396/11/22 12:42","price":1552000},{"date":"1396/11/22 12:48","price":1551500},{"date":"1396/11/22 12:54","price":1552000},{"date":"1396/11/22 13:12","price":1551000},{"date":"1396/11/22 13:30","price":1550000},{"date":"1396/11/22 13:42","price":1550500},{"date":"1396/11/22 13:54","price":1550000},{"date":"1396/11/22 14:00","price":1549500},{"date":"1396/11/22 14:06","price":1550000},{"date":"1396/11/22 14:12","price":1550500},{"date":"1396/11/22 14:18","price":1551000},{"date":"1396/11/22 14:24","price":1550500},{"date":"1396/11/22 14:30","price":1551000},{"date":"1396/11/22 14:36","price":1550500},{"date":"1396/11/22 14:42","price":1551000},{"date":"1396/11/22 14:48","price":1550000},{"date":"1396/11/22 14:54","price":1549500},{"date":"1396/11/22 15:00","price":1550000},{"date":"1396/11/22 15:06","price":1549000},{"date":"1396/11/22 15:24","price":1548500},{"date":"1396/11/22 15:36","price":1548000},{"date":"1396/11/22 15:48","price":1547000},{"date":"1396/11/22 15:54","price":1547500},{"date":"1396/11/22 16:00","price":1548000},{"date":"1396/11/22 16:12","price":1547500},{"date":"1396/11/22 16:18","price":1547000},{"date":"1396/11/22 16:36","price":1548000},{"date":"1396/11/22 16:42","price":1549000},{"date":"1396/11/22 17:18","price":1548000},{"date":"1396/11/22 17:30","price":1548500},{"date":"1396/11/22 17:42","price":1549000},{"date":"1396/11/22 17:48","price":1549500},{"date":"1396/11/22 17:54","price":1549000},{"date":"1396/11/22 18:00","price":1548500},{"date":"1396/11/22 18:06","price":1548700},{"date":"1396/11/22 18:12","price":1549000},{"date":"1396/11/22 18:30","price":1547000},{"date":"1396/11/22 18:36","price":1547500},{"date":"1396/11/22 18:42","price":1546500},{"date":"1396/11/22 18:48","price":1545500},{"date":"1396/11/22 19:06","price":1545000},{"date":"1396/11/22 19:12","price":1544500},{"date":"1396/11/22 19:18","price":1543500},{"date":"1396/11/22 19:24","price":1542500},{"date":"1396/11/22 19:42","price":1543500},{"date":"1396/11/22 19:54","price":1543000},{"date":"1396/11/22 20:00","price":1544000},{"date":"1396/11/22 20:06","price":1544500},{"date":"1396/11/22 20:12","price":1544000},{"date":"1396/11/22 20:24","price":1544500},{"date":"1396/11/22 20:30","price":1545000},{"date":"1396/11/22 20:36","price":1544000},{"date":"1396/11/22 21:00","price":1545000},{"date":"1396/11/22 21:06","price":1544000},{"date":"1396/11/22 21:24","price":1545000},{"date":"1396/11/22 21:30","price":1544500},{"date":"1396/11/22 21:36","price":1544000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399