کمترین: 
4764
بیشترین: 
4828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4817
زمان: 
11/21 19:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 4817 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 11:30","price":4764},{"date":"1396/11/21 11:40","price":4773},{"date":"1396/11/21 11:50","price":4784},{"date":"1396/11/21 12:10","price":4793},{"date":"1396/11/21 12:20","price":4803},{"date":"1396/11/21 12:30","price":4813},{"date":"1396/11/21 12:40","price":4819},{"date":"1396/11/21 12:50","price":4828},{"date":"1396/11/21 13:00","price":4823},{"date":"1396/11/21 13:10","price":4817},{"date":"1396/11/21 13:30","price":4809},{"date":"1396/11/21 13:40","price":4811},{"date":"1396/11/21 13:50","price":4805},{"date":"1396/11/21 14:00","price":4803},{"date":"1396/11/21 14:10","price":4808},{"date":"1396/11/21 14:30","price":4815},{"date":"1396/11/21 14:40","price":4819},{"date":"1396/11/21 14:50","price":4807},{"date":"1396/11/21 15:30","price":4808},{"date":"1396/11/21 16:00","price":4803},{"date":"1396/11/21 17:40","price":4802},{"date":"1396/11/21 19:00","price":4804},{"date":"1396/11/21 19:10","price":4818},{"date":"1396/11/21 19:40","price":4817}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399