کمترین: 
4665
بیشترین: 
4780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4757
زمان: 
11/21 19:40
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 21 بهمن 1396 , 4757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 11:20","price":4693},{"date":"1396/11/21 11:30","price":4691},{"date":"1396/11/21 11:40","price":4693},{"date":"1396/11/21 11:50","price":4701},{"date":"1396/11/21 12:00","price":4706},{"date":"1396/11/21 12:10","price":4665},{"date":"1396/11/21 12:20","price":4717},{"date":"1396/11/21 12:30","price":4737},{"date":"1396/11/21 13:20","price":4742},{"date":"1396/11/21 13:40","price":4749},{"date":"1396/11/21 14:00","price":4763},{"date":"1396/11/21 14:10","price":4764},{"date":"1396/11/21 14:20","price":4770},{"date":"1396/11/21 14:50","price":4780},{"date":"1396/11/21 15:10","price":4770},{"date":"1396/11/21 15:30","price":4760},{"date":"1396/11/21 15:40","price":4720},{"date":"1396/11/21 16:00","price":4769},{"date":"1396/11/21 16:10","price":4766},{"date":"1396/11/21 16:20","price":4765},{"date":"1396/11/21 16:30","price":4768},{"date":"1396/11/21 16:50","price":4769},{"date":"1396/11/21 17:10","price":4771},{"date":"1396/11/21 17:20","price":4773},{"date":"1396/11/21 17:30","price":4768},{"date":"1396/11/21 17:40","price":4752},{"date":"1396/11/21 17:50","price":4747},{"date":"1396/11/21 18:00","price":4763},{"date":"1396/11/21 18:10","price":4715},{"date":"1396/11/21 18:20","price":4713},{"date":"1396/11/21 18:30","price":4755},{"date":"1396/11/21 18:40","price":4763},{"date":"1396/11/21 18:50","price":4765},{"date":"1396/11/21 19:00","price":4762},{"date":"1396/11/21 19:10","price":4763},{"date":"1396/11/21 19:30","price":4758},{"date":"1396/11/21 19:40","price":4757}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399