کمترین: 
4648
بیشترین: 
4768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4726
زمان: 
11/21 19:40
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 21 بهمن 1396 , 4726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 11:20","price":4677},{"date":"1396/11/21 11:30","price":4648},{"date":"1396/11/21 11:40","price":4665},{"date":"1396/11/21 11:50","price":4667},{"date":"1396/11/21 12:00","price":4666},{"date":"1396/11/21 12:10","price":4690},{"date":"1396/11/21 12:20","price":4677},{"date":"1396/11/21 12:30","price":4680},{"date":"1396/11/21 12:40","price":4694},{"date":"1396/11/21 12:50","price":4703},{"date":"1396/11/21 13:00","price":4695},{"date":"1396/11/21 13:10","price":4691},{"date":"1396/11/21 13:20","price":4723},{"date":"1396/11/21 13:30","price":4726},{"date":"1396/11/21 13:40","price":4727},{"date":"1396/11/21 13:50","price":4708},{"date":"1396/11/21 14:00","price":4715},{"date":"1396/11/21 14:10","price":4744},{"date":"1396/11/21 14:20","price":4743},{"date":"1396/11/21 14:30","price":4720},{"date":"1396/11/21 14:40","price":4719},{"date":"1396/11/21 14:50","price":4747},{"date":"1396/11/21 15:00","price":4716},{"date":"1396/11/21 15:10","price":4709},{"date":"1396/11/21 15:20","price":4735},{"date":"1396/11/21 15:30","price":4710},{"date":"1396/11/21 15:40","price":4711},{"date":"1396/11/21 15:50","price":4707},{"date":"1396/11/21 16:00","price":4739},{"date":"1396/11/21 16:10","price":4714},{"date":"1396/11/21 16:20","price":4713},{"date":"1396/11/21 16:30","price":4768},{"date":"1396/11/21 16:40","price":4709},{"date":"1396/11/21 16:50","price":4712},{"date":"1396/11/21 17:00","price":4716},{"date":"1396/11/21 17:10","price":4711},{"date":"1396/11/21 17:20","price":4700},{"date":"1396/11/21 17:30","price":4768},{"date":"1396/11/21 17:40","price":4700},{"date":"1396/11/21 17:50","price":4702},{"date":"1396/11/21 18:00","price":4700},{"date":"1396/11/21 18:10","price":4683},{"date":"1396/11/21 18:20","price":4705},{"date":"1396/11/21 18:30","price":4686},{"date":"1396/11/21 18:40","price":4717},{"date":"1396/11/21 18:50","price":4746},{"date":"1396/11/21 19:00","price":4744},{"date":"1396/11/21 19:10","price":4748},{"date":"1396/11/21 19:20","price":4727},{"date":"1396/11/21 19:30","price":4758},{"date":"1396/11/21 19:40","price":4726}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398