کمترین: 
4630
بیشترین: 
4728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4721
زمان: 
11/21 20:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 4721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 10:10","price":4633},{"date":"1396/11/21 11:30","price":4639},{"date":"1396/11/21 11:40","price":4630},{"date":"1396/11/21 11:50","price":4665},{"date":"1396/11/21 12:00","price":4666},{"date":"1396/11/21 12:10","price":4668},{"date":"1396/11/21 12:20","price":4674},{"date":"1396/11/21 12:30","price":4676},{"date":"1396/11/21 12:40","price":4695},{"date":"1396/11/21 12:50","price":4688},{"date":"1396/11/21 13:00","price":4693},{"date":"1396/11/21 13:10","price":4685},{"date":"1396/11/21 13:20","price":4692},{"date":"1396/11/21 13:30","price":4701},{"date":"1396/11/21 13:40","price":4708},{"date":"1396/11/21 13:50","price":4704},{"date":"1396/11/21 14:00","price":4720},{"date":"1396/11/21 14:10","price":4713},{"date":"1396/11/21 14:20","price":4705},{"date":"1396/11/21 14:30","price":4723},{"date":"1396/11/21 14:40","price":4711},{"date":"1396/11/21 14:50","price":4710},{"date":"1396/11/21 15:00","price":4711},{"date":"1396/11/21 15:10","price":4709},{"date":"1396/11/21 15:20","price":4710},{"date":"1396/11/21 15:30","price":4694},{"date":"1396/11/21 15:40","price":4705},{"date":"1396/11/21 15:50","price":4701},{"date":"1396/11/21 16:00","price":4705},{"date":"1396/11/21 16:10","price":4708},{"date":"1396/11/21 16:30","price":4717},{"date":"1396/11/21 16:40","price":4708},{"date":"1396/11/21 16:50","price":4714},{"date":"1396/11/21 17:00","price":4715},{"date":"1396/11/21 17:10","price":4706},{"date":"1396/11/21 17:20","price":4698},{"date":"1396/11/21 17:30","price":4700},{"date":"1396/11/21 17:40","price":4704},{"date":"1396/11/21 17:50","price":4700},{"date":"1396/11/21 18:00","price":4697},{"date":"1396/11/21 18:10","price":4700},{"date":"1396/11/21 18:20","price":4708},{"date":"1396/11/21 18:30","price":4706},{"date":"1396/11/21 18:40","price":4717},{"date":"1396/11/21 18:50","price":4718},{"date":"1396/11/21 19:00","price":4724},{"date":"1396/11/21 19:10","price":4728},{"date":"1396/11/21 19:20","price":4725},{"date":"1396/11/21 19:30","price":4723},{"date":"1396/11/21 19:40","price":4728},{"date":"1396/11/21 19:50","price":4727},{"date":"1396/11/21 20:00","price":4725},{"date":"1396/11/21 20:10","price":4721}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398