کمترین: 
4633
بیشترین: 
4727
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4722
زمان: 
11/21 20:10
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 21 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 4722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 10:10","price":4633},{"date":"1396/11/21 11:40","price":4636},{"date":"1396/11/21 11:50","price":4664},{"date":"1396/11/21 12:00","price":4666},{"date":"1396/11/21 12:10","price":4662},{"date":"1396/11/21 12:20","price":4677},{"date":"1396/11/21 12:30","price":4681},{"date":"1396/11/21 12:40","price":4691},{"date":"1396/11/21 12:50","price":4700},{"date":"1396/11/21 13:00","price":4694},{"date":"1396/11/21 13:10","price":4684},{"date":"1396/11/21 13:20","price":4690},{"date":"1396/11/21 13:30","price":4702},{"date":"1396/11/21 13:40","price":4708},{"date":"1396/11/21 13:50","price":4706},{"date":"1396/11/21 14:00","price":4712},{"date":"1396/11/21 14:10","price":4716},{"date":"1396/11/21 14:20","price":4708},{"date":"1396/11/21 14:30","price":4718},{"date":"1396/11/21 14:40","price":4713},{"date":"1396/11/21 14:50","price":4711},{"date":"1396/11/21 15:10","price":4709},{"date":"1396/11/21 15:20","price":4710},{"date":"1396/11/21 15:30","price":4705},{"date":"1396/11/21 15:40","price":4704},{"date":"1396/11/21 15:50","price":4703},{"date":"1396/11/21 16:00","price":4705},{"date":"1396/11/21 16:10","price":4709},{"date":"1396/11/21 16:20","price":4708},{"date":"1396/11/21 16:30","price":4717},{"date":"1396/11/21 16:40","price":4707},{"date":"1396/11/21 16:50","price":4711},{"date":"1396/11/21 17:00","price":4715},{"date":"1396/11/21 17:10","price":4709},{"date":"1396/11/21 17:20","price":4699},{"date":"1396/11/21 17:30","price":4700},{"date":"1396/11/21 17:40","price":4705},{"date":"1396/11/21 17:50","price":4701},{"date":"1396/11/21 18:00","price":4696},{"date":"1396/11/21 18:10","price":4700},{"date":"1396/11/21 18:20","price":4707},{"date":"1396/11/21 18:30","price":4708},{"date":"1396/11/21 18:40","price":4715},{"date":"1396/11/21 18:50","price":4718},{"date":"1396/11/21 19:00","price":4725},{"date":"1396/11/21 19:10","price":4726},{"date":"1396/11/21 19:20","price":4725},{"date":"1396/11/21 19:40","price":4727},{"date":"1396/11/21 20:00","price":4726},{"date":"1396/11/21 20:10","price":4722}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399