کمترین: 
1.8507
بیشترین: 
1.8558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8507
زمان: 
11/21 02:32
قیمت نفت کوره امروز 21 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 بهمن 1396 , 1.8507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/21 00:00","price":1.8512},{"date":"1396/11/21 00:32","price":1.854},{"date":"1396/11/21 01:00","price":1.8558},{"date":"1396/11/21 01:32","price":1.8551},{"date":"1396/11/21 02:32","price":1.8507}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399