کمترین: 
2.581
بیشترین: 
2.703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.591
زمان: 
11/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 بهمن 1396 , 2.591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":2.686},{"date":"1396/11/20 00:32","price":2.692},{"date":"1396/11/20 01:00","price":2.694},{"date":"1396/11/20 03:32","price":2.699},{"date":"1396/11/20 04:08","price":2.698},{"date":"1396/11/20 05:00","price":2.703},{"date":"1396/11/20 05:32","price":2.7},{"date":"1396/11/20 06:32","price":2.702},{"date":"1396/11/20 07:08","price":2.701},{"date":"1396/11/20 07:32","price":2.699},{"date":"1396/11/20 08:00","price":2.698},{"date":"1396/11/20 08:32","price":2.695},{"date":"1396/11/20 09:00","price":2.694},{"date":"1396/11/20 09:32","price":2.668},{"date":"1396/11/20 10:00","price":2.662},{"date":"1396/11/20 10:32","price":2.667},{"date":"1396/11/20 11:32","price":2.641},{"date":"1396/11/20 12:00","price":2.62},{"date":"1396/11/20 12:32","price":2.631},{"date":"1396/11/20 13:08","price":2.628},{"date":"1396/11/20 14:00","price":2.63},{"date":"1396/11/20 14:32","price":2.637},{"date":"1396/11/20 15:00","price":2.635},{"date":"1396/11/20 15:32","price":2.632},{"date":"1396/11/20 16:00","price":2.638},{"date":"1396/11/20 16:32","price":2.644},{"date":"1396/11/20 17:00","price":2.637},{"date":"1396/11/20 17:32","price":2.647},{"date":"1396/11/20 18:00","price":2.639},{"date":"1396/11/20 18:32","price":2.63},{"date":"1396/11/20 21:32","price":2.581},{"date":"1396/11/20 22:00","price":2.582},{"date":"1396/11/20 22:32","price":2.584},{"date":"1396/11/20 23:00","price":2.582},{"date":"1396/11/20 23:32","price":2.591}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399