کمترین: 
1.676
بیشترین: 
1.7726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6963
زمان: 
11/20 23:32
قیمت بنزین امروز 20 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 20 بهمن 1396 , 1.6963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":1.7533},{"date":"1396/11/20 00:32","price":1.7472},{"date":"1396/11/20 01:00","price":1.7492},{"date":"1396/11/20 03:32","price":1.7679},{"date":"1396/11/20 04:08","price":1.7647},{"date":"1396/11/20 05:00","price":1.7671},{"date":"1396/11/20 05:32","price":1.7662},{"date":"1396/11/20 06:32","price":1.7636},{"date":"1396/11/20 07:08","price":1.7666},{"date":"1396/11/20 07:32","price":1.7673},{"date":"1396/11/20 08:00","price":1.7672},{"date":"1396/11/20 08:32","price":1.7671},{"date":"1396/11/20 09:00","price":1.7666},{"date":"1396/11/20 09:32","price":1.7672},{"date":"1396/11/20 10:00","price":1.7676},{"date":"1396/11/20 10:32","price":1.7678},{"date":"1396/11/20 11:32","price":1.7649},{"date":"1396/11/20 12:00","price":1.766},{"date":"1396/11/20 12:32","price":1.7656},{"date":"1396/11/20 14:00","price":1.7726},{"date":"1396/11/20 14:32","price":1.7697},{"date":"1396/11/20 15:00","price":1.759},{"date":"1396/11/20 15:32","price":1.7552},{"date":"1396/11/20 16:00","price":1.7548},{"date":"1396/11/20 16:32","price":1.7507},{"date":"1396/11/20 17:00","price":1.7492},{"date":"1396/11/20 17:32","price":1.748},{"date":"1396/11/20 18:00","price":1.7464},{"date":"1396/11/20 18:32","price":1.7229},{"date":"1396/11/20 21:32","price":1.6988},{"date":"1396/11/20 22:00","price":1.6887},{"date":"1396/11/20 22:32","price":1.676},{"date":"1396/11/20 23:00","price":1.7011},{"date":"1396/11/20 23:32","price":1.6963}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398