کمترین: 
546.88
بیشترین: 
571.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
550.88
زمان: 
11/20 23:32
قیمت گازوئیل امروز 20 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 بهمن 1396 , 550.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":570.63},{"date":"1396/11/20 00:32","price":569.13},{"date":"1396/11/20 01:00","price":568.88},{"date":"1396/11/20 03:32","price":568.5},{"date":"1396/11/20 05:00","price":570.88},{"date":"1396/11/20 05:32","price":570.63},{"date":"1396/11/20 06:32","price":569.5},{"date":"1396/11/20 07:08","price":570},{"date":"1396/11/20 07:32","price":570.38},{"date":"1396/11/20 08:00","price":570.63},{"date":"1396/11/20 08:32","price":570.88},{"date":"1396/11/20 09:32","price":571.13},{"date":"1396/11/20 11:32","price":570.13},{"date":"1396/11/20 12:00","price":569.88},{"date":"1396/11/20 12:32","price":569.38},{"date":"1396/11/20 13:08","price":569.13},{"date":"1396/11/20 14:00","price":570.88},{"date":"1396/11/20 14:32","price":569.63},{"date":"1396/11/20 15:00","price":568.38},{"date":"1396/11/20 15:32","price":567.63},{"date":"1396/11/20 16:32","price":566.38},{"date":"1396/11/20 17:00","price":565.38},{"date":"1396/11/20 17:32","price":566.13},{"date":"1396/11/20 18:00","price":565.13},{"date":"1396/11/20 18:32","price":560.38},{"date":"1396/11/20 21:32","price":553.13},{"date":"1396/11/20 22:00","price":551.38},{"date":"1396/11/20 22:32","price":546.88},{"date":"1396/11/20 23:00","price":554.13},{"date":"1396/11/20 23:32","price":550.88}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399