کمترین: 
831
بیشترین: 
880.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
880.11
زمان: 
11/20 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 بهمن 1396 , 880.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":854},{"date":"1396/11/20 00:30","price":843.16},{"date":"1396/11/20 01:00","price":832.5},{"date":"1396/11/20 04:30","price":839.71},{"date":"1396/11/20 05:00","price":833.33},{"date":"1396/11/20 06:00","price":839},{"date":"1396/11/20 07:30","price":847.23},{"date":"1396/11/20 10:30","price":840},{"date":"1396/11/20 11:30","price":845},{"date":"1396/11/20 12:00","price":831},{"date":"1396/11/20 13:30","price":846},{"date":"1396/11/20 14:00","price":848},{"date":"1396/11/20 14:30","price":849.99},{"date":"1396/11/20 15:00","price":850.06},{"date":"1396/11/20 15:30","price":855.5},{"date":"1396/11/20 16:30","price":846.9},{"date":"1396/11/20 17:00","price":851},{"date":"1396/11/20 17:30","price":850.01},{"date":"1396/11/20 18:30","price":867.5},{"date":"1396/11/20 19:00","price":871.1},{"date":"1396/11/20 22:30","price":874.89},{"date":"1396/11/20 23:30","price":880.11}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399