کمترین: 
1.8484
بیشترین: 
1.915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8493
زمان: 
11/20 23:32
قیمت نفت کوره امروز 20 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 بهمن 1396 , 1.8493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":1.9129},{"date":"1396/11/20 00:32","price":1.9067},{"date":"1396/11/20 01:00","price":1.9062},{"date":"1396/11/20 01:32","price":1.9058},{"date":"1396/11/20 03:32","price":1.9141},{"date":"1396/11/20 04:08","price":1.915},{"date":"1396/11/20 04:32","price":1.9146},{"date":"1396/11/20 05:00","price":1.9133},{"date":"1396/11/20 06:00","price":1.9104},{"date":"1396/11/20 06:32","price":1.9087},{"date":"1396/11/20 07:08","price":1.9101},{"date":"1396/11/20 07:32","price":1.9127},{"date":"1396/11/20 08:00","price":1.912},{"date":"1396/11/20 08:32","price":1.9125},{"date":"1396/11/20 09:00","price":1.9112},{"date":"1396/11/20 09:32","price":1.9122},{"date":"1396/11/20 10:00","price":1.9129},{"date":"1396/11/20 10:32","price":1.9122},{"date":"1396/11/20 11:00","price":1.9104},{"date":"1396/11/20 11:32","price":1.9108},{"date":"1396/11/20 12:00","price":1.9095},{"date":"1396/11/20 12:32","price":1.9087},{"date":"1396/11/20 13:08","price":1.911},{"date":"1396/11/20 13:32","price":1.9119},{"date":"1396/11/20 14:00","price":1.9148},{"date":"1396/11/20 14:32","price":1.9086},{"date":"1396/11/20 15:00","price":1.9084},{"date":"1396/11/20 15:32","price":1.9069},{"date":"1396/11/20 16:00","price":1.9072},{"date":"1396/11/20 16:32","price":1.9025},{"date":"1396/11/20 17:00","price":1.9017},{"date":"1396/11/20 17:32","price":1.8987},{"date":"1396/11/20 18:00","price":1.8927},{"date":"1396/11/20 18:32","price":1.8816},{"date":"1396/11/20 19:00","price":1.8798},{"date":"1396/11/20 21:32","price":1.8538},{"date":"1396/11/20 22:00","price":1.8484},{"date":"1396/11/20 22:32","price":1.8486},{"date":"1396/11/20 23:00","price":1.8648},{"date":"1396/11/20 23:32","price":1.8493}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398