کمترین: 
61.97
بیشترین: 
64.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.52
زمان: 
11/20 23:32
قیمت نفت برنت امروز 20 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 بهمن 1396 , 62.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":64.38},{"date":"1396/11/20 00:32","price":64.17},{"date":"1396/11/20 01:00","price":64.23},{"date":"1396/11/20 03:32","price":64.27},{"date":"1396/11/20 05:00","price":64.42},{"date":"1396/11/20 05:32","price":64.38},{"date":"1396/11/20 06:32","price":64.25},{"date":"1396/11/20 07:08","price":64.31},{"date":"1396/11/20 07:32","price":64.35},{"date":"1396/11/20 08:00","price":64.39},{"date":"1396/11/20 09:00","price":64.38},{"date":"1396/11/20 09:32","price":64.4},{"date":"1396/11/20 10:00","price":64.39},{"date":"1396/11/20 10:32","price":64.42},{"date":"1396/11/20 11:32","price":64.34},{"date":"1396/11/20 12:00","price":64.36},{"date":"1396/11/20 14:00","price":64.59},{"date":"1396/11/20 14:32","price":64.44},{"date":"1396/11/20 15:00","price":64.31},{"date":"1396/11/20 15:32","price":64.28},{"date":"1396/11/20 16:00","price":64.31},{"date":"1396/11/20 16:32","price":64.17},{"date":"1396/11/20 17:00","price":64.08},{"date":"1396/11/20 17:32","price":64.22},{"date":"1396/11/20 18:00","price":64.34},{"date":"1396/11/20 18:32","price":63.88},{"date":"1396/11/20 21:32","price":62.72},{"date":"1396/11/20 22:00","price":62.5},{"date":"1396/11/20 22:32","price":61.97},{"date":"1396/11/20 23:00","price":62.93},{"date":"1396/11/20 23:32","price":62.52}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399