کمترین: 
7883.9
بیشترین: 
8702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8640
زمان: 
11/20 23:30
قیمت بیت کوین امروز 20 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 بهمن 1396 , 8640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":8475.1},{"date":"1396/11/20 00:30","price":8323},{"date":"1396/11/20 01:00","price":8214},{"date":"1396/11/20 04:30","price":8105.4},{"date":"1396/11/20 05:00","price":7920.8},{"date":"1396/11/20 05:30","price":7887.6},{"date":"1396/11/20 06:00","price":7980},{"date":"1396/11/20 07:30","price":8079.7},{"date":"1396/11/20 10:30","price":7959.9},{"date":"1396/11/20 11:00","price":7998.4},{"date":"1396/11/20 11:30","price":8019.9},{"date":"1396/11/20 12:00","price":7883.9},{"date":"1396/11/20 13:30","price":8240.4},{"date":"1396/11/20 14:00","price":8268.7},{"date":"1396/11/20 14:30","price":8189.9},{"date":"1396/11/20 15:00","price":8227.5},{"date":"1396/11/20 15:30","price":8256},{"date":"1396/11/20 16:30","price":8206.9},{"date":"1396/11/20 17:00","price":8217.1},{"date":"1396/11/20 17:30","price":8278},{"date":"1396/11/20 18:00","price":8368.9},{"date":"1396/11/20 18:30","price":8430.9},{"date":"1396/11/20 19:00","price":8435},{"date":"1396/11/20 22:30","price":8637.4},{"date":"1396/11/20 23:00","price":8702},{"date":"1396/11/20 23:30","price":8640}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399