کمترین: 
58.3
بیشترین: 
60.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.91
زمان: 
11/20 23:32
قیمت نفت سبک امروز 20 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 بهمن 1396 , 58.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/20 00:00","price":60.62},{"date":"1396/11/20 00:32","price":60.3},{"date":"1396/11/20 01:00","price":60.41},{"date":"1396/11/20 03:32","price":60.59},{"date":"1396/11/20 04:08","price":60.49},{"date":"1396/11/20 05:00","price":60.61},{"date":"1396/11/20 05:32","price":60.59},{"date":"1396/11/20 06:32","price":60.48},{"date":"1396/11/20 07:08","price":60.53},{"date":"1396/11/20 07:32","price":60.56},{"date":"1396/11/20 08:00","price":60.55},{"date":"1396/11/20 09:00","price":60.52},{"date":"1396/11/20 09:32","price":60.54},{"date":"1396/11/20 10:00","price":60.53},{"date":"1396/11/20 10:32","price":60.56},{"date":"1396/11/20 11:32","price":60.53},{"date":"1396/11/20 12:00","price":60.55},{"date":"1396/11/20 12:32","price":60.58},{"date":"1396/11/20 14:00","price":60.72},{"date":"1396/11/20 14:32","price":60.59},{"date":"1396/11/20 15:00","price":60.48},{"date":"1396/11/20 15:32","price":60.42},{"date":"1396/11/20 16:00","price":60.48},{"date":"1396/11/20 16:32","price":60.27},{"date":"1396/11/20 17:00","price":60.2},{"date":"1396/11/20 17:32","price":60.31},{"date":"1396/11/20 18:00","price":60.49},{"date":"1396/11/20 18:32","price":60.23},{"date":"1396/11/20 21:32","price":59.06},{"date":"1396/11/20 22:00","price":58.87},{"date":"1396/11/20 22:32","price":58.3},{"date":"1396/11/20 23:00","price":59.3},{"date":"1396/11/20 23:32","price":58.91}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399