کمترین: 
4563
بیشترین: 
4681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4674
زمان: 
11/19 16:20
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 19 بهمن 1396 , 4674 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:10","price":4568},{"date":"1396/11/19 11:20","price":4563},{"date":"1396/11/19 11:30","price":4626},{"date":"1396/11/19 11:40","price":4609},{"date":"1396/11/19 11:50","price":4618},{"date":"1396/11/19 12:00","price":4648},{"date":"1396/11/19 12:10","price":4600},{"date":"1396/11/19 12:20","price":4616},{"date":"1396/11/19 12:30","price":4633},{"date":"1396/11/19 12:40","price":4643},{"date":"1396/11/19 12:50","price":4638},{"date":"1396/11/19 13:00","price":4639},{"date":"1396/11/19 13:10","price":4648},{"date":"1396/11/19 13:30","price":4640},{"date":"1396/11/19 13:40","price":4654},{"date":"1396/11/19 13:50","price":4629},{"date":"1396/11/19 14:00","price":4664},{"date":"1396/11/19 14:10","price":4680},{"date":"1396/11/19 14:20","price":4650},{"date":"1396/11/19 14:30","price":4670},{"date":"1396/11/19 14:40","price":4663},{"date":"1396/11/19 14:50","price":4661},{"date":"1396/11/19 15:00","price":4674},{"date":"1396/11/19 15:10","price":4652},{"date":"1396/11/19 15:20","price":4681},{"date":"1396/11/19 15:30","price":4667},{"date":"1396/11/19 15:40","price":4654},{"date":"1396/11/19 16:00","price":4651},{"date":"1396/11/19 16:20","price":4674}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398