کمترین: 
4598
بیشترین: 
4659
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645
زمان: 
11/19 21:10
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 4645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:10","price":4608},{"date":"1396/11/19 11:20","price":4605},{"date":"1396/11/19 11:30","price":4626},{"date":"1396/11/19 11:40","price":4608},{"date":"1396/11/19 11:50","price":4623},{"date":"1396/11/19 12:00","price":4648},{"date":"1396/11/19 12:10","price":4598},{"date":"1396/11/19 12:20","price":4603},{"date":"1396/11/19 12:30","price":4622},{"date":"1396/11/19 12:40","price":4639},{"date":"1396/11/19 13:00","price":4636},{"date":"1396/11/19 13:10","price":4638},{"date":"1396/11/19 13:30","price":4637},{"date":"1396/11/19 13:40","price":4644},{"date":"1396/11/19 13:50","price":4648},{"date":"1396/11/19 14:00","price":4654},{"date":"1396/11/19 14:10","price":4651},{"date":"1396/11/19 14:20","price":4643},{"date":"1396/11/19 14:30","price":4644},{"date":"1396/11/19 14:40","price":4646},{"date":"1396/11/19 14:50","price":4643},{"date":"1396/11/19 15:00","price":4648},{"date":"1396/11/19 15:10","price":4655},{"date":"1396/11/19 15:20","price":4652},{"date":"1396/11/19 15:30","price":4650},{"date":"1396/11/19 15:40","price":4652},{"date":"1396/11/19 15:50","price":4655},{"date":"1396/11/19 16:00","price":4646},{"date":"1396/11/19 16:10","price":4643},{"date":"1396/11/19 16:20","price":4647},{"date":"1396/11/19 16:30","price":4648},{"date":"1396/11/19 16:40","price":4652},{"date":"1396/11/19 16:50","price":4659},{"date":"1396/11/19 17:00","price":4656},{"date":"1396/11/19 17:20","price":4651},{"date":"1396/11/19 17:40","price":4647},{"date":"1396/11/19 17:50","price":4649},{"date":"1396/11/19 18:00","price":4653},{"date":"1396/11/19 18:10","price":4642},{"date":"1396/11/19 18:20","price":4636},{"date":"1396/11/19 18:30","price":4627},{"date":"1396/11/19 18:40","price":4624},{"date":"1396/11/19 18:50","price":4626},{"date":"1396/11/19 19:00","price":4628},{"date":"1396/11/19 19:10","price":4633},{"date":"1396/11/19 19:20","price":4632},{"date":"1396/11/19 19:30","price":4638},{"date":"1396/11/19 19:50","price":4634},{"date":"1396/11/19 20:00","price":4639},{"date":"1396/11/19 20:10","price":4641},{"date":"1396/11/19 20:30","price":4642},{"date":"1396/11/19 20:40","price":4643},{"date":"1396/11/19 20:50","price":4644},{"date":"1396/11/19 21:10","price":4645}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399