کمترین: 
4715
بیشترین: 
4769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4758
زمان: 
11/19 21:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 4758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 10:20","price":4762},{"date":"1396/11/19 11:10","price":4715},{"date":"1396/11/19 11:20","price":4720},{"date":"1396/11/19 11:30","price":4738},{"date":"1396/11/19 11:40","price":4733},{"date":"1396/11/19 11:50","price":4738},{"date":"1396/11/19 12:00","price":4755},{"date":"1396/11/19 12:10","price":4749},{"date":"1396/11/19 12:20","price":4748},{"date":"1396/11/19 12:40","price":4755},{"date":"1396/11/19 12:50","price":4758},{"date":"1396/11/19 13:10","price":4764},{"date":"1396/11/19 13:30","price":4768},{"date":"1396/11/19 13:50","price":4769},{"date":"1396/11/19 14:00","price":4767},{"date":"1396/11/19 14:10","price":4768},{"date":"1396/11/19 14:40","price":4763},{"date":"1396/11/19 14:50","price":4762},{"date":"1396/11/19 15:00","price":4763},{"date":"1396/11/19 18:30","price":4754},{"date":"1396/11/19 18:40","price":4753},{"date":"1396/11/19 19:10","price":4749},{"date":"1396/11/19 19:30","price":4750},{"date":"1396/11/19 20:00","price":4752},{"date":"1396/11/19 20:30","price":4753},{"date":"1396/11/19 21:00","price":4758}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399