کمترین: 
816.18
بیشترین: 
873
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
845
زمان: 
11/19 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 01:30","price":844.38},{"date":"1396/11/19 04:30","price":822},{"date":"1396/11/19 05:30","price":816.18},{"date":"1396/11/19 06:00","price":836.33},{"date":"1396/11/19 06:30","price":839.1},{"date":"1396/11/19 07:30","price":836.1},{"date":"1396/11/19 08:00","price":837.7},{"date":"1396/11/19 08:30","price":847.3},{"date":"1396/11/19 09:30","price":848},{"date":"1396/11/19 10:00","price":840},{"date":"1396/11/19 10:30","price":839.05},{"date":"1396/11/19 11:00","price":848},{"date":"1396/11/19 11:30","price":845},{"date":"1396/11/19 12:00","price":856.15},{"date":"1396/11/19 12:30","price":861},{"date":"1396/11/19 13:00","price":854.64},{"date":"1396/11/19 13:30","price":852},{"date":"1396/11/19 14:00","price":856},{"date":"1396/11/19 14:30","price":873},{"date":"1396/11/19 15:00","price":869},{"date":"1396/11/19 15:30","price":864},{"date":"1396/11/19 16:00","price":865},{"date":"1396/11/19 17:30","price":850},{"date":"1396/11/19 18:30","price":845.1},{"date":"1396/11/19 19:00","price":855},{"date":"1396/11/19 22:30","price":819.04},{"date":"1396/11/19 23:00","price":825},{"date":"1396/11/19 23:30","price":845}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399