کمترین: 
64.61
بیشترین: 
65.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.75
زمان: 
11/19 23:32
قیمت نفت برنت امروز 19 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 64.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 01:00","price":65.42},{"date":"1396/11/19 03:00","price":65.35},{"date":"1396/11/19 05:08","price":65.28},{"date":"1396/11/19 05:32","price":65.2},{"date":"1396/11/19 06:00","price":65.22},{"date":"1396/11/19 06:32","price":65.2},{"date":"1396/11/19 07:08","price":65.39},{"date":"1396/11/19 07:32","price":65.31},{"date":"1396/11/19 08:32","price":65.3},{"date":"1396/11/19 09:00","price":65.36},{"date":"1396/11/19 09:32","price":65.34},{"date":"1396/11/19 10:32","price":65.44},{"date":"1396/11/19 11:08","price":65.5},{"date":"1396/11/19 11:32","price":65.45},{"date":"1396/11/19 12:08","price":65.38},{"date":"1396/11/19 12:32","price":65.22},{"date":"1396/11/19 13:08","price":65.33},{"date":"1396/11/19 13:32","price":65.47},{"date":"1396/11/19 14:00","price":65.38},{"date":"1396/11/19 14:32","price":65.08},{"date":"1396/11/19 15:08","price":65.16},{"date":"1396/11/19 15:32","price":65},{"date":"1396/11/19 16:00","price":64.81},{"date":"1396/11/19 16:32","price":64.91},{"date":"1396/11/19 17:00","price":64.95},{"date":"1396/11/19 17:32","price":65.14},{"date":"1396/11/19 18:08","price":65.29},{"date":"1396/11/19 18:32","price":65.32},{"date":"1396/11/19 19:00","price":65.19},{"date":"1396/11/19 19:32","price":65.03},{"date":"1396/11/19 20:00","price":65.14},{"date":"1396/11/19 21:00","price":64.84},{"date":"1396/11/19 22:00","price":64.61},{"date":"1396/11/19 22:32","price":64.88},{"date":"1396/11/19 23:00","price":64.69},{"date":"1396/11/19 23:32","price":64.75}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399