کمترین: 
60.91
بیشترین: 
61.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.05
زمان: 
11/19 23:00
قیمت نفت سبک امروز 19 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 61.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 01:00","price":61.7},{"date":"1396/11/19 03:00","price":61.64},{"date":"1396/11/19 03:32","price":61.7},{"date":"1396/11/19 04:32","price":61.62},{"date":"1396/11/19 05:08","price":61.55},{"date":"1396/11/19 05:32","price":61.47},{"date":"1396/11/19 07:08","price":61.61},{"date":"1396/11/19 07:32","price":61.55},{"date":"1396/11/19 08:32","price":61.45},{"date":"1396/11/19 09:00","price":61.56},{"date":"1396/11/19 10:32","price":61.63},{"date":"1396/11/19 11:08","price":61.7},{"date":"1396/11/19 12:08","price":61.64},{"date":"1396/11/19 12:32","price":61.48},{"date":"1396/11/19 13:08","price":61.59},{"date":"1396/11/19 13:32","price":61.66},{"date":"1396/11/19 14:00","price":61.59},{"date":"1396/11/19 14:32","price":61.34},{"date":"1396/11/19 15:08","price":61.44},{"date":"1396/11/19 15:32","price":61.3},{"date":"1396/11/19 16:00","price":61.21},{"date":"1396/11/19 16:32","price":61.24},{"date":"1396/11/19 17:00","price":61.33},{"date":"1396/11/19 17:32","price":61.62},{"date":"1396/11/19 18:08","price":61.8},{"date":"1396/11/19 18:32","price":61.91},{"date":"1396/11/19 19:00","price":61.48},{"date":"1396/11/19 19:32","price":61.34},{"date":"1396/11/19 20:00","price":61.38},{"date":"1396/11/19 21:00","price":60.98},{"date":"1396/11/19 22:00","price":60.91},{"date":"1396/11/19 22:32","price":61.27},{"date":"1396/11/19 23:00","price":61.05}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399