کمترین: 
2.691
بیشترین: 
2.739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.696
زمان: 
11/19 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 19 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 2.696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 00:00","price":2.702},{"date":"1396/11/19 01:00","price":2.698},{"date":"1396/11/19 03:00","price":2.704},{"date":"1396/11/19 03:32","price":2.71},{"date":"1396/11/19 04:00","price":2.713},{"date":"1396/11/19 04:32","price":2.711},{"date":"1396/11/19 05:08","price":2.716},{"date":"1396/11/19 05:32","price":2.711},{"date":"1396/11/19 06:00","price":2.713},{"date":"1396/11/19 06:32","price":2.711},{"date":"1396/11/19 07:08","price":2.716},{"date":"1396/11/19 07:32","price":2.717},{"date":"1396/11/19 08:32","price":2.708},{"date":"1396/11/19 09:32","price":2.691},{"date":"1396/11/19 10:32","price":2.697},{"date":"1396/11/19 11:08","price":2.702},{"date":"1396/11/19 11:32","price":2.707},{"date":"1396/11/19 12:08","price":2.719},{"date":"1396/11/19 12:32","price":2.72},{"date":"1396/11/19 13:08","price":2.716},{"date":"1396/11/19 13:32","price":2.718},{"date":"1396/11/19 14:00","price":2.714},{"date":"1396/11/19 14:32","price":2.713},{"date":"1396/11/19 15:08","price":2.717},{"date":"1396/11/19 15:32","price":2.722},{"date":"1396/11/19 16:00","price":2.735},{"date":"1396/11/19 16:32","price":2.728},{"date":"1396/11/19 17:00","price":2.734},{"date":"1396/11/19 17:32","price":2.73},{"date":"1396/11/19 18:08","price":2.722},{"date":"1396/11/19 18:32","price":2.739},{"date":"1396/11/19 19:00","price":2.732},{"date":"1396/11/19 19:32","price":2.728},{"date":"1396/11/19 20:00","price":2.722},{"date":"1396/11/19 21:00","price":2.712},{"date":"1396/11/19 22:00","price":2.713},{"date":"1396/11/19 22:32","price":2.715},{"date":"1396/11/19 23:00","price":2.709},{"date":"1396/11/19 23:32","price":2.696}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399