کمترین: 
1.7532
بیشترین: 
1.7719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7646
زمان: 
11/19 23:32
قیمت بنزین امروز 19 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 1.7646 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 00:00","price":1.7719},{"date":"1396/11/19 01:00","price":1.7638},{"date":"1396/11/19 03:00","price":1.763},{"date":"1396/11/19 03:32","price":1.7639},{"date":"1396/11/19 04:00","price":1.7635},{"date":"1396/11/19 04:32","price":1.7631},{"date":"1396/11/19 05:08","price":1.7608},{"date":"1396/11/19 05:32","price":1.761},{"date":"1396/11/19 06:00","price":1.7617},{"date":"1396/11/19 06:32","price":1.7614},{"date":"1396/11/19 07:08","price":1.7648},{"date":"1396/11/19 07:32","price":1.7635},{"date":"1396/11/19 08:32","price":1.7613},{"date":"1396/11/19 09:00","price":1.7624},{"date":"1396/11/19 09:32","price":1.7625},{"date":"1396/11/19 10:32","price":1.7648},{"date":"1396/11/19 11:08","price":1.7671},{"date":"1396/11/19 11:32","price":1.7665},{"date":"1396/11/19 12:08","price":1.7647},{"date":"1396/11/19 12:32","price":1.7642},{"date":"1396/11/19 13:08","price":1.7674},{"date":"1396/11/19 13:32","price":1.77},{"date":"1396/11/19 14:00","price":1.7681},{"date":"1396/11/19 14:32","price":1.7633},{"date":"1396/11/19 15:08","price":1.7628},{"date":"1396/11/19 15:32","price":1.7608},{"date":"1396/11/19 16:00","price":1.7591},{"date":"1396/11/19 16:32","price":1.7604},{"date":"1396/11/19 17:00","price":1.7657},{"date":"1396/11/19 17:32","price":1.7681},{"date":"1396/11/19 18:08","price":1.77},{"date":"1396/11/19 18:32","price":1.771},{"date":"1396/11/19 19:00","price":1.7684},{"date":"1396/11/19 19:32","price":1.7657},{"date":"1396/11/19 20:00","price":1.7676},{"date":"1396/11/19 21:00","price":1.7591},{"date":"1396/11/19 22:00","price":1.7532},{"date":"1396/11/19 22:32","price":1.7608},{"date":"1396/11/19 23:00","price":1.7562},{"date":"1396/11/19 23:32","price":1.7646}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399