کمترین: 
570.88
بیشترین: 
577.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573
زمان: 
11/19 23:32
قیمت گازوئیل امروز 19 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 00:00","price":576.88},{"date":"1396/11/19 01:00","price":574.63},{"date":"1396/11/19 03:00","price":575.5},{"date":"1396/11/19 05:08","price":573.75},{"date":"1396/11/19 05:32","price":573.5},{"date":"1396/11/19 06:00","price":573.63},{"date":"1396/11/19 06:32","price":573.5},{"date":"1396/11/19 07:08","price":575.25},{"date":"1396/11/19 07:32","price":574.75},{"date":"1396/11/19 08:32","price":575.25},{"date":"1396/11/19 09:00","price":575.75},{"date":"1396/11/19 09:32","price":575.38},{"date":"1396/11/19 10:32","price":575.75},{"date":"1396/11/19 11:08","price":576.38},{"date":"1396/11/19 11:32","price":575.88},{"date":"1396/11/19 12:08","price":575.63},{"date":"1396/11/19 12:32","price":574.38},{"date":"1396/11/19 13:08","price":577.13},{"date":"1396/11/19 13:32","price":577.88},{"date":"1396/11/19 14:00","price":577.13},{"date":"1396/11/19 14:32","price":574.88},{"date":"1396/11/19 15:08","price":575.63},{"date":"1396/11/19 15:32","price":573.88},{"date":"1396/11/19 16:00","price":573.13},{"date":"1396/11/19 16:32","price":573.38},{"date":"1396/11/19 17:00","price":573.63},{"date":"1396/11/19 17:32","price":574.38},{"date":"1396/11/19 18:08","price":574.63},{"date":"1396/11/19 18:32","price":573.63},{"date":"1396/11/19 19:00","price":573.13},{"date":"1396/11/19 19:32","price":572.63},{"date":"1396/11/19 20:00","price":572.88},{"date":"1396/11/19 21:00","price":573.13},{"date":"1396/11/19 22:00","price":570.88},{"date":"1396/11/19 22:32","price":572.63},{"date":"1396/11/19 23:00","price":571.38},{"date":"1396/11/19 23:32","price":573}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399