کمترین: 
1.9078
بیشترین: 
1.9354
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9175
زمان: 
11/19 23:32
قیمت نفت کوره امروز 19 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 1.9175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 00:00","price":1.9354},{"date":"1396/11/19 00:32","price":1.9322},{"date":"1396/11/19 01:00","price":1.9263},{"date":"1396/11/19 01:32","price":1.927},{"date":"1396/11/19 03:00","price":1.928},{"date":"1396/11/19 03:32","price":1.9289},{"date":"1396/11/19 04:00","price":1.9278},{"date":"1396/11/19 04:32","price":1.9263},{"date":"1396/11/19 05:08","price":1.9239},{"date":"1396/11/19 05:32","price":1.9229},{"date":"1396/11/19 06:00","price":1.9225},{"date":"1396/11/19 06:32","price":1.9259},{"date":"1396/11/19 07:08","price":1.9265},{"date":"1396/11/19 07:32","price":1.9282},{"date":"1396/11/19 08:32","price":1.9262},{"date":"1396/11/19 09:00","price":1.9293},{"date":"1396/11/19 09:32","price":1.9298},{"date":"1396/11/19 10:32","price":1.9286},{"date":"1396/11/19 11:08","price":1.931},{"date":"1396/11/19 11:32","price":1.9296},{"date":"1396/11/19 12:08","price":1.9274},{"date":"1396/11/19 12:32","price":1.9267},{"date":"1396/11/19 13:08","price":1.9281},{"date":"1396/11/19 13:32","price":1.9286},{"date":"1396/11/19 14:00","price":1.9209},{"date":"1396/11/19 14:32","price":1.9218},{"date":"1396/11/19 15:08","price":1.9203},{"date":"1396/11/19 15:32","price":1.9194},{"date":"1396/11/19 16:00","price":1.9168},{"date":"1396/11/19 16:32","price":1.9181},{"date":"1396/11/19 17:00","price":1.9158},{"date":"1396/11/19 17:32","price":1.9248},{"date":"1396/11/19 18:08","price":1.9269},{"date":"1396/11/19 18:32","price":1.921},{"date":"1396/11/19 19:00","price":1.9235},{"date":"1396/11/19 19:32","price":1.916},{"date":"1396/11/19 20:00","price":1.9078},{"date":"1396/11/19 20:32","price":1.9175},{"date":"1396/11/19 21:00","price":1.9135},{"date":"1396/11/19 21:32","price":1.9115},{"date":"1396/11/19 22:00","price":1.9132},{"date":"1396/11/19 22:32","price":1.9147},{"date":"1396/11/19 23:00","price":1.9178},{"date":"1396/11/19 23:32","price":1.9175}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399